Bleskovky

Obce mohou žádat o dalších 750 milionů korun na pitnou vodu nebo odkanalizování

Oblíbené dotace se vrací i na Přerovsko. Ministerstvo životního prostředí opět vyhlašuje výzvy na čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren odpadních vod a na posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. Rezort tyto nouze zejména malých obcí saturuje dlouhodobě a od roku 2016 tímto směrem poslal téměř dvě miliardy z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Výzva na zdroje pitné vody zajistí obcím dostatečné množství kvalitní pitné vody a výzva na výstavbu soustavy individuálních domovních čistíren pomůže tam, kde se z ekonomických nebo technických důvodů nevyplatí vybudovat klasickou čistírnu odpadních vod. Příjem žádostí u obou výzev startuje 1. listopadu.

Ministerstvo pošle peníze zejména do malých obcí ministerstvo už potřetí. Dosud se povedlo vybudovat projekty za necelé půldruhé miliardy korun. Ilustrační foto

Dosud obce získaly půldruhé miliardy 

Nová výzva je již třetí v pořadí. Během dvou předchozích bylo přijato přes tisíc žádostí s požadavkem na podporu ve výši 1,4 mld. korun a většina z nich je již schválena. „V obcích ohrožených nedostatkem pitné vody je to priorita číslo jedna. Nejvíc se dotýká lokalit, které nejsou napojeny na kapacitní vodárenskou soustavu, a není ani reálné, že v blízké době budou. Velkými a opakovanými investicemi do zásobování obyvatelstva pitnou vodou se proto snažíme starostům vyjít maximálně vstříc. V předešlých výzvách jsme proto dotační prostředky dokonce několikrát navyšovali,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Výzva umožní realizovat nové nebo obnovit či zvýšit kapacitu stávajících zdrojů a přivaděčů pitné vody pro jejich obyvatele. O dotaci mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí a obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob – vlastníci veřejných vodovodů a kanalizací, kteří jsou z více než 50 % ovládány obcemi, městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Z alokovaných 450 milionů korun můžou obce mohou získat podporu v rozmezí od 140 tis. do 2,1 mil. Kč, finančně náročnější projekty budou financovány z Operačního programu Životní prostředí, který bude spuštěn na přelomu letošního roku. „Výzva je primárně určena na komplexní opatření, a proto nebudou podporovány čistě průzkumné vrty. Náklady na ně bude ovšem stejně jako třeba na projektovou přípravu, stavební práce a dodávky možné zahrnout do způsobilých výdajů komplexního opatření,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), a pokračuje: „Další novinkou je sjednocení míry podpory. Všem žadatelům pokryjeme až 70 % z celkových výdajů bez ohledu na to, zda mají akutní či možný nedostatek pitné vody.“


300 milionů na domovní čistírny

Podpora se vztahuje na realizaci soustav individuálních domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do 50 obyvatel tam, kde se nelze napojit na klasickou stokovou síť zakončenou čistírnou. Tyto soustavy jsou cenově efektivní a ekologicky přijatelnou alternativou ke starým netěsným jímkám či septikům. Navíc mají vysokou účinnost bez nutnosti následného dočištění.

„Dosud jsme podpořili téměř stovku žádostí, to v reálu znamená 2 700 instalovaných domovních čistíren. Teď přicházíme s již čtvrtou -třistamilionovou výzvou, díky nímž by mělo být pořízeno více než 3 000 domovních čistíren odpadních vod pro více než 10 000 obyvatel. Obce mají o čištění odpadních vod skutečně obrovský zájem, navíc je to velice efektivní a ekonomické řešení, které pomůže tam, kde náklady nebo technické podmínky výstavbu velké čistírny neumožní. Tato podpora je dalším z řady kroků, kterými se snažíme zlepšit životní prostředí v malých a nízkorozpočtových obcích,“ dodal ministr životního prostředí Richard Brabec.

O finanční podporu mohou žádat obce i na potřeby objektů sloužící k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovám ve vlastnictví dané obce. Na podporu je alokováno 300 mil. korun, díky nimž by mělo být pořízeno více než tři tisíce DČOV pro více než 10 000 obyvatel. Maximální výše dotace je pro 1 až 15 obyvatel 150 000 korun, pro 16 až 50 obyvatel je navýšena na 300 000 Kč.

„Výše podpory v obou kategoriích byla stanovena na základě analýzy reálných nákladů z předchozích výzev, s přihlédnutím k inflaci a růstu cen stavebních prací. Míra podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Mezi ty je možné zahrnout nákup zařízení, stavební práce a dodávky nezbytné pro instalaci, ale také například náklady na následný monitoring provozu čistíren,“ upřesňuje Petr Valdman.

Obě výzvy se vyhlašují z Národního programu Životní prostředí a na jejich financování budou využity prostředky z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádosti bude možné podávat elektronicky od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace (obě výzvy jsou koncipovány jako jednokolové a nesoutěžní). Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2026.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
CBA Huhnak
INZERCE
podlahy poker