Zprávy

Vláda schválila novou politiku životního prostředí

Vláda České republiky schválila Státní politiku životního prostředí (SPŽP) České republiky 2030 s výhledem do 2050. Česko má nové cíle v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu na dalších deset let. K prioritám patří snaha na národní i mezinárodní úrovni o řešení palčivých problémů a pomoci dosažení cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a dalších environmentálních úmluv. K tomu bude zapotřebí nadále zesílit ochranu životního prostředí.

Jedním z akutních problémů je náprava škod způsobených kůrovcovou kalamitou v českých lesích. Příčiny měly podle expertů být řešeny nejpozději v letech 2015 až 2016. Na nápravě se podílí nyní především ministerstvo zemědělství. Ilustrační foto

Je potřeba se připravit na oteplování a destabilizaci životního prostředí

"Další dekáda ochrany životního prostředí bude úzce provázána s důsledky destabilizace klimatického systému, které ovlivní jak životní prostředí, tak i globální ekonomiku a sociální vazby. Podle projekcí znázorňujících vývoj globálního klimatu dojde při zachování aktuálních trendů a chování společnosti k oteplení planety do konce století až o 3 °C, přestože Pařížská dohoda požaduje udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. Naší výzvou je tedy zvýšení odolnosti vůči změně klimatu, transformace ekonomik na oběhové hospodářství, z důvodu stále rostoucí spotřeby surovin i energie, odklon od fosilních paliv a hledání nových zdrojů energie. Stále výraznější ztráta biodiverzity v globálním měřítku ve spojitosti s nárůstem světové populace bude mít zásadní vliv na zajištění dostatku potravin a ovlivní zemědělské postupy, ale i využití krajiny,” shrnuje ministr Richard Brabec (ANO).


Přizpůsobení se změnám klimatu a výrazné snižování emisí doplňuje nově priorita oběhového hospodářství

"Cílem SPŽP 2030 je tedy zajistit českým občanům zdravé a bezpečné životní prostředí, které umožní kvalitní život nám i budoucím generacím a které není spojeno s degradací životního prostředí u nás, ani v zahraničí. Zásadní pro období do roku 2030 bude nejen přizpůsobení společnosti a hospodářství změně klimatu a výrazné snižování emisí skleníkových plynů a oběhovému hospodářství, ale také udržitelné využívání a hospodaření v krajině a ochrana přírody a biologické rozmanitosti. Tento právě schválený dokument, který jsme kromě expertů konzultovali i s širokou veřejností, bude na další dekádu naším kompasem, zda se pohybujeme správným směrem,“ dodal ministr Brabec. 

První Státní politika byla přijata již v roce 1995, aktuální dokument platí od roku 2021 do roku 2030. SPŽP 2030 se zaměřuje na tři oblasti – Životní prostředí a zdraví, Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, Příroda a krajina a klade deset strategických cílů.


Pro životního prostředí ovlivňující lidské zdraví je prioritou:

  1. Zajistit dostupnost vody a zlepšit její jakost
  2. Zlepšit kvalitu ovzduší
  3. Snížit expozici nebezpečným chemickým látkám
  4. Snížit hlukovou zátěž a světelné znečištění
  5. Zvýšit připravenost a odolnost společnosti vůči mimořádným událostem a krizovým situacím
  6. Adaptovat sídla


Pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice a oběhovému hospodářství cílí státní politika na:

  1. Snižování emisí skleníkových plynů
  2. Zavedení oběhového hospodářství pro hospodárné nakládání se surovinami, výrobky a odpady


Pro šetrné využívání a ochranu přírody a krajiny se státní priority zaměřují na:

  1. Obnovení ekologické stability krajiny a udržitelné hospodaření v ní
  2. Zachování biologické rozmanitosti v mezích tlaku změny klimatu


Do ochrany životního prostředí chce stát napumpovat stovky miliard

K dosažení vytýčených cílů budou v příští dekádě maximálně využity finanční zdroje již tradičních dotačních titulů, jako jsou operační programy, i nových jako je Modernizační fond, Národní plán obnovy či Fond spravedlivé transformace. Díky nim bude moci ČR v těchto 10 letech investovat do životního prostředí a ochrany klimatu rekordních 300 miliard korun.

V rámci monitoringu plnění Státní politiky životního prostředí 2030 budou pravidelně sledovány indikátory a aktivity realizované jednotlivými gestory, a to skrze Zprávu o životním prostředí ČR a také nové Platformy pro monitoring plnění SPŽP 2030, jejíž členy budou gestoři a spolugestoři jednotlivých specifických cílů, zástupci Parlamentu ČR, akademické obce a nestátních organizací a sdružení.

V roce 2025 bude publikováno vyhodnocení jejího střednědobého plnění. Cíle SPŽP budou plněny skrze typová opatření, jejichž příklady jsou uvedeny u jednotlivých strategických cílů. Konkrétní výběr a podoba typových opatření bude předmětem platných složkových a sektorových strategických dokumentů, které musí při své tvorbě cíle SPŽP zohledňovat a dále je rozpracovávat.

  

INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.