Zprávy

Realizace polní cesty v Milenově

Státní pozemkový úřad prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Přerov společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dokončil v roce 2020 výstavbu polní cesty C5 v k. ú. Milenov. Jde o hlavní polní cestu v severovýchodní části obce, která byla navržena v rámci komplexních pozemkových úprav v trase stávající účelové pozemní komunikace, jejíž povrch byl v havarijním stavu.

Stav polní cesty před její rekonstrukcí. Foto autor

Dle projektové dokumentace pro stavební povolení se jedná o dvoupruhovou polní cestu s asfaltobetonovým krytem délky téměř 684 m a šířky 6,5 m. Podél severní strany polní cesty C5 byl vybudován cestní příkop (rigol), jehož svahy byly zatravněny. Součástí cestního rigolu je betonová svodnice v místě napojení další polní cesty a dále je tento rigol opatřen průceznou hrázkou z lomového kamene pro snížení rychlosti tekoucí vody a stabilizaci podélného sklonu příkopu.


Stav polní cesty v průběhu prací.

Na základě výběrového řízení byla smlouva o dílo podepsána dne 9. 7. 2020 se zhotovitelem stavby, SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem. Cena díla byla 7 913 992,90 korun, vč. DPH, kdy podíl SPÚ činil 31,4 % a podíl ŘSD byl 68,6 % z celkových nákladů. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán stavebním úřadem v Hranicích dne 2. 11. 2020.

Průcezná hrázka z lomového kamene.

Rovněž je vhodné podotknout, že před započetím vlastní realizace polní cesty C5 bylo nutné provést překládku sítě elektronických komunikací z důvodu kolize s cestním příkopem. Překládka proběhla ke konci r. 2018.


Cesta po ukončení stavebních prací.

Touto rekonstrukcí stávající účelové pozemní komunikace došlo k významnému posílení funkce a významu cestní sítě v území, při čemž samotná realizace polní cesty C5 v maximální možné míře respektovala místní podmínky.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
AFO Olomouc
INZERCE
CBA Huhnak